Tren Makinist Yönetmeliği

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tren makinistinin görevini, emniyetli bir şekilde yapabilmesi için asgari mesleki yeterlilikleri, sağlık şartları, çalışma saatleri ve sahip olması gereken belgeler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde cer aracı sevk ve idaresi yapan tren makinistlerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik;

a) Ulusal demiryolu altyapı ağından bağımsız banliyö, metro ve tramvay gibi şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri de tren sevk ve idaresi yapan kişileri,

b) Ulusal demiryolu altyapı ağından bağımsız olan ve belli bir işletmenin veya kurumun, dâhili yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş demiryolu altyapıları üzerinde tren sevk ve idaresi yapan kişileri,

c) Ulusal demiryolu altyapı ağından bağımsız olan eğlence parkı, müze sergilemesi, gösteri ve benzeri amaçlarla tren sevk ve idaresi yapan kişileri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendirilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden her türlü lokomotif veya otomotrisi, tren setlerini,

d) Ciddi kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması, benzeri bir olay neticesinde en az bir kişinin ölümü, beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması, araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede araştırma sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,

e) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

f) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

g) Demiryolu eğitim ve sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterliliklerini kazandıracak eğitimlerin ve sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum veya kuruluşu,

ğ) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

h) Emniyet yönetim sistemi: Tüm işletmecilerin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilmesini sağlayan organizasyonel yapıyı,

ı) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

i) Onaylı tren makinist bröve sureti: Demiryolu tren işletmecisi veya altyapı işletmecisi tarafından düzenlenen, tren makinist brövesinde yer alan bilgilerin düz yazı biçiminde yer aldığı belgeyi,

j) Otomotris: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücü ile hareket eden, gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olan, çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı zamanda üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını,

k) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler: Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçte ve davranışta geçici veya kalıcı değişikliklere neden olan her türlü maddeyi,

l) Psikoteknik değerlendirme: Bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yöntemini,

m) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış psikoteknik değerlendirme merkezini,

n) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastaneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,

o) Şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemlerini,

ö) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

p) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini,

r) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,

s) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ile treni teslim alan, süren, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

ş) Tren makinist brövesi: Bir tren makinistinin, hangi demiryolu hatları üzerinde tren sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeyi,

t) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgeyi,

u) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

ü) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tren Makinistinin Belgelendirilmesi

Genel hususlar

MADDE 4 – (1) Tren makinistinin cer aracı sevk ve idaresi yapabilmesi için, tren makinist ehliyeti ve tren makinist brövesi sahibi olması zorunludur.

(2) Tren makinisti cer aracı sevk ve idaresi yaparken, tren makinist ehliyet ve bröve asıllarını yanında bulundurmak zorundadır.

(3) Demiryolu tren işletmecileri ve altyapı işletmecileri, istihdam ettiği veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırdığı tren makinistinin, tren makinist ehliyetine ve tren makinist brövesine sahip olduğunu takip etmekten ve bununla ilgili kayıt sistemi oluşturmaktan sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tren Makinist Ehliyeti

Tren makinist ehliyeti almak için gereken asgari şartlar

MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için başvuru sahipleri tarafından sağlanması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmak,

b) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak:

1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik dallarından birinden mezun olmak,

2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi,  raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak,

3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans programından mezun olmak.

c) Tren makinisti ehliyeti için başvuru tarihinden en geç altmış gün önce hastanelerden alınmış, aşağıdaki belgelere sahip olmak:

1) Ek-1’de belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurul raporu,

2) Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarından alınan rapor,

3) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu,

ç) Bir demiryolu eğitim ve sınav merkezinden Ek-3’te belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren makinist temel eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak,

d) Başvuru tarihinden en fazla on iki ay öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim ve sınav merkezinde uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Tren makinist ehliyeti düzenlenmesi

MADDE 6 – (1) Tren makinist ehliyeti düzenleme yetkisi Bakanlığa aittir.

(2) Tren makinist ehliyeti gerçek kişilere düzenlenir. Mülkiyeti, düzenlenmiş olduğu gerçek kişiye aittir. Tren makinistinin görev yaptığı kuruluş, tren makinist ehliyeti üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip değildir.

(3) Tren makinist ehliyeti düzenlenmesiyle ilgili başvurular bireysel olarak veya birey adına bir tüzel kişilik tarafından yapılabilir.

(4) Bakanlık, tren makinist ehliyetinin düzenlenmesi ile ilgili işlemleri başvuru tarihinden itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırır.

(5) Bakanlık, düzenlenen, yenilenen, askıya alınan veya iptal edilen ehliyetlerle ilgili tüm bilgileri, kendi kayıt sisteminde tutar.

Tren makinist ehliyetinin geçerliliği ve süreli bildirimler

MADDE 7 – (1) Tren makinist ehliyeti bu maddede belirtilen süreli bildirimlerin Bakanlığa yapılması halinde on yıl geçerlidir.

(2) Süreli bildirimler, tren makinisti kırk beş yaşına kadar beş, kırk beş ve elli beş yaş arası üç, elli beş yaşından sonra ise iki yılda bir kendisi veya adına görev yaptığı kurum tarafından, son altmış gün içerisinde alınmış, Ek-1’de belirtilen sağlık ve Ek-2’de belirtilen psikoteknik değerlendirme raporlarının asılları sunularak yapılır.

(3) Demiryolu altyapı veya demiryolu tren işletmecileri çalıştırdığı tren makinistlerinin işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirtilen aralıklarla, yenileme eğitimleri almalarını sağlar. Bu eğitimler işletmenin emniyet yönetim sisteminde kayıt altına alınır. Ehliyetin geçerliliğinin kontrolü bu kayıtlara göre Bakanlık tarafından yapılır.

Tren makinist ehliyetinin askıya alınması ve iptal edilmesi

MADDE 8 – (1) 7 nci maddedeki süreli bildirimlerin ve/veya işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirlenen aralıklarla, yenileme eğitimlerinin zamanında yapılmadığı, Bakanlıkça yapılacak denetimlerde tespit edilmesi durumunda aşağıdaki süreç başlatılır:

a) Bakanlık, bu durumu ehliyet sahibine ve ehliyet sahibinin çalıştığı kuruma gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirerek, ehliyetin geçerliliğini süresiz olarak askıya alır,

b) Ehliyeti askıya alınan tren makinistine çalıştığı kurum tarafından cer aracı sevk ve idare görevi verilemez,

c)  7 nci maddede belirtilen süreli bildirimlerin yapılması ve/veya yenileme eğitimlerin yapılması halinde, ehliyetin askıya alınması durumu ortadan kalkar.

(2) Tren makinistinin ehliyeti tam kusurlu olduğu adli makamlarca belgelenmesi kaydıyla, ciddi kazaya sebebiyet vermesi halinde Bakanlık tarafından iki yıl süreyle iptal edilir. Olayın meydana gelmesinden sonra görevden el çektirilen süre bu durumda dikkate alınır.

Tren makinist ehliyetinin yenilenmesi

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki durumlarda tren makinist ehliyeti Bakanlık tarafından yenilenir:

a) Düzenleme tarihi üzerinden on yıl geçmesi,

b) Ehliyetin kaybolması veya çalınması,

c) Ehliyetin hasar görmesi,

ç) Ehliyet üzerindeki bilgilerin değişmesi,

d) Ehliyetin iptal edilmesi.

(2) Bakanlık, tren makinist ehliyetinin yenilenmesi ile ilgili işlemleri başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde sonuçlandırır.

(3) Tren makinist ehliyetinin yenilenmesi ile ilgili istenen belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Geçerli bir sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu,

c) Kayıp değilse tren makinist ehliyetinin aslı,

ç) İki adet fotoğraf,

d) Tren makinist ehliyeti ücretinin yatırıldığına dair belge.

Tren makinist ehliyeti ücreti

MADDE 10  – (1) Bakanlıkça düzenlenecek ve yenilenecek her bir tren makinist ehliyeti için, Ek-4’te belirtilen ücretler alınır.

(2) Tren makinist ehliyet ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

(3) Tren makinist ehliyet ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tren Makinist Brövesi

Tren makinist brövesi ile ilgili genel hususlar

MADDE 11 – (1) Tren makinist brövesi, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisi veya demiryolu tren işletmecisi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri tren makinist brövesi düzenleme, güncelleme, yenileme, çoğaltma, askıya alma ve iptal etme süreçlerini kendi emniyet yönetim sisteminde oluşturur ve kendi internet sitelerinde yayınlar.

(3) Tren makinist brövesi, makiniste bir adet asıl olarak verilir.

(4) Tren makinist brövesinin mülkiyeti, brövenin düzenlendiği tren makinistinin görev yaptığı kurum veya kuruluşa aittir.

(5) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri düzenledikleri tren makinist bröve bilgilerinin saklandığı bir sicil kayıt sistemi oluştururlar.

(6) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri talep edilmesi halinde düzenledikleri tren makinist brövesi ile ilgili tüm bilgileri en geç beş iş gününde Bakanlığa sunarlar.

İstisnai durumlar

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki istisnai durumlarda; tren makinistinin, altyapı işletmecisinin belirleyeceği maksimum hızda tren sevk ve idare edeceği altyapı ve cer aracı için tren makinist brövesi sahibi olması şartı aranmaz.

a) Demiryolu altyapı işletmecisi tarafından tespit edilen bir aksaklıktan dolayı, trenlerin değiştirilen seyir güzergâhında veya bakım-onarım yapılan hatlarda,

b) Yeni bir tren seti veya lokomotifin tanıtılması, denenmesi veya tesliminde,

c) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde, tarihi değeri olan trenlerin sergileme, turistik ve benzeri amaçlı kullanımlarında,

ç) İlgili altyapı ve cer aracına ilişkin tren makinist brövesi sahibi en az bir makinist refakatinde, tren makinisti olmak isteyen kişilere pratik eğitim verilmesi ve/veya sınav yapılması durumlarında,

d) Yeni bir hat devreye alınacağı zaman o hattı ilk kullanacak makinistlerle birlikte hattı iyi bilen hattın yapımcısından bir görevli ve ilgili altyapı şirketinden bir görevli nezaretinde araç kullanılacağı zamanlarda.

(2) Demiryolu tren işletmecileri bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen bir durumla karşılaştığında ilgili altyapı işletmecisini, karşılaştığı durum ve verdiği karar hakkında bilgilendirir.

(3) Bir demiryolu altyapı işletmecisi, bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen durumlara yönelik, demiryolu tren işletmecisinin alacağı kararı etkileme yetkisine sahip değildir.

(4) Tren makinisti kabininde, ilgili altyapı ve/veya cer aracı için tren makinisti brövesine sahip en az bir tren makinistinin refakat etmesi halinde, birinci fıkrada ifade edilen durumlar istisnai durum olarak değerlendirilmez.

Tren makinist brövesi düzenlenmesi için gereken asgari şartlar

MADDE 13 – (1) Tren makinisti brövesi düzenlenecek kişilerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:

a) Geçerli bir tren makinist ehliyeti sahibi olmak,

b) Tren makinist brövesini düzenleyecek demiryolu altyapı işletmecisinin, tren işletmecisinin veya bu işletmecilere sözleşmeli olarak hizmet sağlayan firmanın çalışanı olmak,

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından uygulanan Ek-5’te belirtilen eğitimden, kullanacağı demiryolu altyapısı ve/veya sevk ve idare edeceği cer aracı ile ilgili mesleki yeterliliklerini ölçen bir sınavda başarılı olmak,

ç) Görev yaptığı demiryolu altyapı işletmecisinin veya tren işletmecisinin kullandığı emniyet yönetim sisteminin, tren makinistini ilgilendiren kısımları hakkında eğitim almış olmak ve bunu belgelemek.

Tren makinist brövesi yetki kategorileri

MADDE 14 – (1) Tren makinist brövesi, tren makinist yetki kapsamını belirten iki kategoride düzenlenir:

a) Kategori A: Yolcu ve/veya yük treni sürenler,

b) Kategori B:  Yolcu ve/veya yük treni kullananlar dışında kalan demiryolu araçlarını sürenler.

(2) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorileri çeken araç, hat kesimi ve ihtiyaçlarına göre alt yetkilendirme kategorileri oluşturur.

(3) Bir tren makinisti, gerekli şartları sağladığı takdirde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorilerin veya alt kategorilerin biri veya birden fazlası için yetkilendirilebilir.

(4) Bir tren makinistinin eğitim ve sınavlar sonucunda altyapı ve cer araçları ile ilgili yeni yeterlilikler kazanması halinde, kazanılan yeterlilikler en geç beş iş günü içerisinde demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecileri tarafından makinist brövesine işlenir.

Tren makinist brövesi biçimi

MADDE 15 – (1) Tren makinist brövesinin biçimi Ek-6’da verilen ölçütlere göre düzenlenir.

Tren makinist brövesi geçerliliği

MADDE 16 – (1) Tren makinist brövesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için,  tren makinisti aşağıda verilen zaman aralıklarında yapılacak sınavlarda başarılı olmak zorundadır:

a) Cer aracı bilgisi: Her üç yılda bir,

b) Güzergâh ve işletme kuralları dâhil altyapı bilgisi: Her üç yılda bir veya ilgili güzergâh üzerinde on sekiz aydan fazla verilen herhangi bir aradan sonra.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde bu durum sicil kayıtlarına ve tren makinist brövesi üzerine işlenir.

(3) Demiryolu altyapı işletmecileri veya tren işletmecileri, bünyelerinde görev yapan bir tren makinistinin; brövesi ile ilgili, bu Yönetmelikte belirlenen mesleki yeterlilik gereksinimlerini sağlayamadığını tespit etmesi halinde aşağıdaki önlemleri alır:

a) İlgili kişinin tren makinist brövesini süresiz olarak askıya alır,

b) Asgari şartların tekrar sağlandığının belgelenmesine kadar tren makinistine tren sevk ve idare görevi vermez.

(4) Bir tren makinisti sağlık ve/veya psikoteknik açıdan görevini emniyetli bir biçimde yapmaya engel teşkil ettiğini düşünmesi halinde:

a) Bu durumu derhal görev yaptığı demiryolu altyapı işletmecisine veya tren işletmecisine bildirir,

b) Böyle bir bilgilendirme alan demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi bu makinistin Ek-1’de yer alan sağlık ve Ek-2’de yer alan psikoteknik değerlendirmelerden geçmesini sağlar.

(5) Sağlık durumu şüpheli tren makinistinin brövesi, demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi tarafından askıya alınır. Sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu alınmadan makiniste tren sevk ve idare görevi verilmez.

(6) Tren makinistinin iş akdinin herhangi bir sebeple sonlanması halinde tren makinist bröve geçerliliği sona erer.

(7) Bir hizmet sözleşmesi kapsamında tren makinistliği yapan kişiler, on sekiz ay boyunca herhangi bir trenin sevk ve idaresini yapmadığı takdirde, hizmet sözleşmesi devam etse dahi tren makinist brövesinin geçerliliği sona erer.

Tren makinistinin iş akdinin sonlanması

MADDE 17 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri, kendileri tarafından istihdam edilen veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında kendilerinin nam hesabına çalışan bir tren makinistinin iş akdinin sonlanması halinde, beş iş günü içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirir.

(2) Makinistin iş akdinin sonlanması durumunda, makinistin çalıştığı işletme, aşağıdaki belgeleri düzenleyerek iş akdi sonlanan kişiye verir:

a) 18 inci maddede tanımlanan onaylı tren makinist bröve sureti.

b) Makinistin çalıştığı süre boyunca tamamladığı tüm eğitimler, edindiği yeterlilikler ve tren kullanma deneyimini belgeleyen tüm belgelerin bir kopyası.

(3) Demiryolu tren işletmecisi veya altyapı işletmecisi,  bir sürücüyü eğitmek için yaptığı yatırımları sürücünün gönüllü olarak ayrılması durumunda haksız bir şekilde başka bir demiryolu tren işletmecisinin veya altyapı işletmecisinin yarar sağlamamasını sağlamak için tedbirler alabilir.

Onaylı tren makinist bröve sureti

MADDE 18 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri veya tren işletmecileri onaylı tren makinist bröve sureti düzenlerken takip edecekleri biçim şartları Ek-6’da verilmiştir.

(2) Tren makinisti görev yaptığı süre boyunca istediği zaman çalıştığı kurumdan onaylı tren makinist bröve sureti düzenlemesini talep edebilir. Demiryolu altyapı işletmecileri veya demiryolu tren işletmecileri talep tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir onaylı tren makinist bröve sureti düzenleyip makiniste vermekle yükümlüdür.

(3) Onaylı tren makinist bröve suretinin mülkiyeti, adına düzenlendiği gerçek kişiye aittir.

(4) Onaylı tren makinist bröve sureti,  tren makinistini ilgili altyapıyı kullanmaya veya ilgili treni sevk ve idare etmeye yetkili kılmaz.

(5) Onaylı tren makinist bröve sureti, Bakanlık tarafından yapılan belge denetimlerinde tren makinist bröve aslı yerine kullanılamaz.

(6) İş akdi sona eren tren makinistinin başka bir demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi tarafından istihdam edilmesi halinde, yeni işvereni, onaylı tren makinist bröve suretinde yer alan bilgileri bröve düzenlerken dikkate alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilikler

Mesleki yeterliliklerin kazandırılması ve takip edilmesi

MADDE 19 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri, istihdam ettikleri veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan tren makinistine, asgari olarak, bu Yönetmelikte belirlenen mesleki yeterlilikleri kazandırmaktan ve bu yeterliliklerin durumunu takip etmekten sorumludurlar.

(2) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri emniyet yönetim sisteminde, asgari olarak, tren makinistinin kazandığı mesleki yeterlilikleri, aldıkları eğitimleri ve girdikleri sınav bilgilerinin tutulacağı kayıt sistemini oluştururlar.

Demiryolu eğitim ve sınav merkezi

MADDE 20 – (1) Tren makinist ehliyet ve/veya tren makinist bröve eğitimi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından verilir.

(2) Tren makinist ehliyeti sınavı Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu sınav merkezi tarafından uygulanır.

(3) Tren makinist bröve sınavı Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından uygulanır.

(4) Demiryolu eğitim ve sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Tren makinisti çalışma saatleri

MADDE 21– (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ve tren makinistleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve/veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamedeki düzenlemelere aykırı olmamak koşuluyla aşağıda belirtilen çalışma esaslarına uyarlar:

a) Tren makinistleri; tren teslim ve tesellüm süreleri hariç fiilen cer aracı kullanmak suretiyle, bir seferde maksimum 9 saat çalıştırılabilir.  Güvenlik, kaza, deray,  arıza, yol kapanması ve tabii afetler hariç, tren tehirleri oluşması halinde, maksimum 11 saat çalıştırılabilir,

b) Tren makinistlerine bir seferde maksimum çalışma saati sonunda, minimum 8 saat dinlenme süresi verilir,

c) Tren makinisti çalışma saatleri, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili verilecek şekilde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, İdari ve Cezai Yaptırımlar

Denetim

MADDE 22 – (1) Bakanlık, tren makinistlerini, demiryolu altyapı işletmecilerini ve tren işletmecilerini, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar kapsamında denetler.

(2) Tren makinistleri, demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri,  denetleme sürecinde istenilen tren makinist ehliyeti, tren makinist brövesi, sağlık ve eğitimler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

İdari ve cezai yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Yapılan denetimlerde bir tren makinistinin görevi esnasında tren makinist ehliyetini ve tren makinist brövesinin asıllarını ibraz edememesi halinde, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 5.000 (beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durum haricinde, yapılan denetimler sonucunda, bir altyapı işletmecisinin veya bir demiryolu tren işletmecisinin bu Yönetmelikte belirtilen hususları ihlali halinde, her bir denetim için altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 10.000 (onbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelikte öngörülen para cezaları, bu Yönetmelikte düzenlenen askıya alma ve iptal gibi idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, 23/10/2007 tarihli ve 2007/59/AT sayılı Topluluktaki demiryolu sisteminde lokomotifleri ve trenleri çalıştıran tren sürücülerinin sertifikasyonu hakkında, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınmıştır.

Parasal değerlerin ve idari ceza tutarlarının güncellenmesi

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte geçen parasal tutarlar ve idari para cezaları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

TCDD bünyesinde görev yapan tren makinistinin tren makinist ehliyeti

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlar veya emekli olanlar, 7 nci maddenin ikinci fıkrasındaki geçerli süreler içerisinde Ek-1’de belirtilen sağlık ve Ek-2’de belirtilen psikoteknik değerlendirmelerden geçtiğini belgeleyerek, Bakanlığa başvurması halinde adlarına tren makinisti ehliyeti ücretsiz olarak düzenlenir.

TCDD bünyesinde görev yapan tren makinistinin tren makinist brövesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde çalışan tren makinistlerinin çalıştıkları hat ile idare ve sevk ettikleri cer aracı üzerinde edindikleri tecrübeler, aldıkları eğitimler ve başarılı oldukları sınavlar, belgelendirilmeleri şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tren makinist brövesi düzenlenmesinde çalıştıkları kurumlarca dikkate alınır.

Sağlık ve psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar uygulama yöntemi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TCDD ve demiryolu tren işletmecileri sağlık ve psikoteknik değerlendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar makinistlerin sağlık ve psikoteknik değerlendirilmeleri TCDD veya TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Tren Makinistliği Ehliyeti Almak İçin Gerekli Şartları

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (18 Mayıs 2019)

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) bendinde yer alan “işe” ibaresi “mesleğe” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“o) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından Ek-2’de yer alan esaslar dahilinde yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Demiryolu tren işletmecileri ve altyapı işletmecileri, istihdam ettiği veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırdığı tren makinistinin, tren makinist ehliyetine ve tren makinist brövesine sahip olduğunu takip etmekten, bununla ilgili kayıt sistemi oluşturmaktan ve Bakanlık ile veri paylaşım sistemi kurmaktan sorumludur.”

“(4) Tren makinist ehliyeti kişisel emniyet belgesi yerine de geçer. Tren makinistine ayrıca kişisel emniyet belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak kişisel emniyet belgesi kapsamında alınacak eğitim ve sertifikalar bröve belgesine ayrıca eklenir.

(5) Tren makinisti görevini yapan personelden, tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olanların Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinde belirtilen hususlara uygun sertifika sahibi olması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tren makinist ehliyeti almak için gereken asgari şartlar ve belgeler

MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için mesleğe ilk kez başlayanlar tarafından sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmak.

b) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet biometrik fotoğraf.

c) Ek-1’de belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurulu raporu.

ç) Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan rapor.

d) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu.

e) Tren makinist ehliyet ücretinin yatırıldığına dair belge.

f) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu hallerde, Tren Makinist Ulusal Yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak.

g) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde; Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim merkezinden tren makinistin ulusal yeterlilik ve meslek standartlarında belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren makinist temel eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak ve başvuru tarihinden en fazla on iki ay öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu sınav merkezinde uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tren makinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi” ibaresi “bu Yönetmelik esasları dahilinde”  olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bakanlık; düzenlenen, yenilenen, askıya alınan veya iptal edilen ehliyetlerle ilgili tüm bilgileri, kendi kayıt sisteminde tutar. Altyapı ile demiryolu tren işletmecileri arasında veri paylaşım sistemini kurar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Tren makinist ehliyeti, aşağıda belirtilen şartların sağlandığına dair belgelerin asıllarının Bakanlığa ibraz edilmesi halinde on yıl geçerlidir:

a) Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinden muaf olanlar için ustalık ve/veya mezuniyet belgesi.

b) MYK mesleki yeterlilik belgesinden muaf olmayanlardan MYK mesleki yeterlilik belgesi.

c) Ek-1’de belirtilen sürelere uygun alınan sağlık kurulu raporu.

ç) Ek-2’de belirtilen sürelere uygun alınan psikoteknik değerlendirme raporu.

(2) MYK mevzuatı doğrultusunda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında alınan MYK mesleki yeterlilik belgesi, tren makinist ehliyetinin geçerlilik süresi içerisinde yenilenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartların sağlanmadığının ve/veya işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirlenen aralıklarla yenileme eğitimlerinin zamanında yapılmadığının Bakanlıkça yapılacak denetimlerde tespit edilmesi durumunda aşağıdaki süreç başlatılır:

a) Bakanlık, bu durumu ehliyet sahibine ve ehliyet sahibinin çalıştığı kuruma gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirerek, ehliyetin geçerliliğini süresiz olarak askıya alır.

b) Ehliyeti askıya alınan tren makinistine çalıştığı kurum tarafından cer aracı sevk ve idare görevi verilemez. Bu fıkrada belirtilen şartlar işveren kaynaklı ise makinistin ehliyetinin askı süresince oluşacak maddi kayıplar işveren tarafından karşılanır.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen şartların yeniden sağlanması halinde, ehliyetin askıya alınması durumu ortadan kalkar.

(3) Tren makinistinin ehliyeti tam kusurlu olduğu adli makamlarca belgelenmesi kaydıyla, ciddi kazaya sebebiyet vermesi halinde Bakanlık tarafından iki yıl süreyle iptal edilir. Olayın meydana gelmesinden sonra görevden el çektirilen süre bu durumda dikkate alınır. Ancak, ehliyeti iptal edilen makinistin iptal süresinin bitiminden itibaren 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hususları yenilemesi gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Düzenleme tarihi üzerinden on yıl geçmesi,”

“b) 7 nci maddede belirtilen süreli belgelerden süresi geçen belgeler,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İlgili altyapı ve cer aracına ilişkin tren makinist brövesi sahibi en az bir makinist refakatinde, tren makinisti olmak isteyen kişilere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim ve sınav merkezi kontrolünde pratik eğitim verilmesi ve/veya sınav yapılması durumlarında,”

“d) Yeni bir hat devreye alınacağı zaman Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim ve sınav merkezi kontrolünde o hattı ilk kullanacak makinistlerle birlikte hattı iyi bilen hattın yapımcısından bir görevli ve ilgili altyapı şirketinden bir görevli nezaretinde araç kullanılacağı zamanlarda.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Cer aracı bilgisi: Her beş yılda bir veya her yeni araç kullanıma alındığında,”

“b) Güzergâh ve işletme kuralları dâhil altyapı bilgisi: Her beş yılda bir veya yeni bir hat açıldığında veya ilgili güzergâh üzerinde on sekiz aydan fazla verilen herhangi bir aradan sonra.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tren makinistleri, demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri,  denetleme sürecinde istenilen tren makinist ehliyeti, tren makinist brövesi ve eğitimler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan denetimlerde bir tren makinistinin görevi esnasında tren makinist ehliyetini ve tren makinist brövesinin asıllarını ibraz edememesi halinde, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 5.000 (beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlara veya emekli olanlara, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen geçerli sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporlarının asıllarıyla Bakanlığa başvurmaları halinde adlarına tren makinisti ehliyeti ücretsiz olarak düzenlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve geçerlilik süreleri devam eden sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporları da kabul edilir.

(2) MYK tarafından 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)’in yayımı tarihinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlardan veya emekli olanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanlardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaz. Ancak başvuru sahipleri 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerindeki belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tren makinistinin tren makinist brövesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce on sekiz ay boyunca herhangi bir nedenle ara vermeyen TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde çalışan tren makinistlerinin çalıştıkları hat ile idare ve sevk ettikleri cer aracı üzerinde edindikleri tecrübelerin, aldıkları eğitimlerin ve başarılı oldukları sınavların belgelendirilmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere işletme tarafından makiniste çalıştığı hat ve kullandığı cer aracına ait bröve düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tren makinistinin psikoteknik kontrolleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile demiryolu tren işletmecilerinde çalışan veya çalışacak olan tren makinistlerinin psikoteknik değerlendirmeleri; psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar, beş yıl süreyle TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecilerinin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Tren Makinistliği Ehliyeti Almak İçin Gerekli Şartları  (18 Mayıs 2019)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*