TCDD Eğitim ve Dinlenme Tesislerine Başvurular Başladı

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. çalışanları (memur-sözleşmeli personel-işçi) Eğitim ve Dinlenme Tesislerine “TCDD PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE BAŞVURU FORMUNU” (EK-1) bir nüsha ve eksiksiz olarak doldurmak ve çalıştığı işyerine vermek suretiyle yapacaktır. İşyerleri, başvuru formundaki tüm bilgileri titizlikle kontrol ederek onaylayacaktır.
2020 Yılı TCDD Eğitim ve Dinlenme Tesislerine başvurular için gerekli dökümanlar için TIKLAYINIZ
Daire Başkanlıkları ve doğrudan Daire Başkanlığına bağlı teşkil müdürlüklerinde çalışanların başvuru formları, ilgili Daire Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
Bölge, Liman ve Fabrika Müdürlüklerinde çalışanların başvuruları; tesis ve devrelere göre, memur ve işçi için ayrı ayrı tasnif edilerek, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
TCDD Taşımacılık A.Ş personeli de ana protokol gereğince TCDD personeli gibi 2. ve 3. maddelerdeki esaslar dâhilinde müracaat edecektir.
TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli dışında kalanlar, “EMEKLİ ve KURUM DIŞI TCDD PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE BAŞVURU FORMU”nu (EK-2) bir nüsha ve eksiksiz doldurarak elden veya posta yoluyla TCDD Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.
Başvurular, en geç 15.06.2020 tarihine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular ve postadaki gecikmeler dahil dikkate alınmayacaktır.
Başvuru yapanlar, tesise en fazla 5 kişi (7 yaş dahil 7 yaşın üzeri) katılabileceklerdir. 5 kişinin üzerindeki başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular, puan durumu da dikkate alınarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir. Tesise katılmaya hak kazanan personel listesi 18.06. 2020 tarihinde TCDD internet sitesinde (www.tcdd.gov.tr) ve TCDD Portal (http://port.tcdd.gov.tr)’da yayınlanacaktır.
Tesislere katılmaya hak kazananlar (Asil listede yer alanlar);

  • Urla tesisleri için İzmir Vakıflar Bankası Urla Şubesi 00158007281454816- (IBAN. TR 48 0001 5001 5800 7281 4548 16)
  • Akçay tesisleri için Balıkesir Halkbank Akçay Şubesi 13000001- (IBAN. TR96 0001 2001 2140 0013 0000 01) numaralı hesabına,

Arsuz Tesisi için Adana Vakıflar Bankası 00158007306589091 (IBAN. TR09 0001 5001 5800 7306 5890 91) numaralı hesabına
18.06.2020 ile 23.06.2020 tarihleri arasında ön tahsis ücreti olarak 400,00 TL yatıracaktır. Belirtilen tarihe kadar ön tahsis ücretini ödemeyenlerin tahsis işlemi iptal edilecektir. Ön tahsis ücretini yatıranlar, Makbuzun açıklama kısmına, isim-soy isim, katılmaya hak kazanılan Tesisin adı, kaçıncı devre olduğu mutlaka yazılacaktır. Ön tahsis ücreti ödemelerine ilişkin kontroller sistem üzerinden yapılacağı için ön tahsis ücret makbuzu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmeyecek olup tesise katılırken makbuzun bir nüshası yanlarında bulundurulacaktır.
Tahsis yapıldığı halde, tesis yönetimine bilgi verilmeden devre başlangıcından itibaren 24 saat içinde tesise katılmayanların tahsisleri iptal edilecektir. Boş olan kabinlere tahsis yapılacak ve kalınan gün sayısı üzerinden ücret alınacaktır. Bu şekilde tahsis yapılanlar (EK-3) formuna işlenecektir.
Bir kişiye bir devrede iki kabin tahsis edilemeyeceği gibi, bir kişi aynı sezonda birden fazla tesise katılamayacaktır. Ancak tesisin müsait olması durumunda ikinci bir talep yapabilecek olup yapılacak tahsislerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.
Her devre sonunda; tesise katılanların listesi (EK-4) eksiksiz ve tereddüde yer vermeyecek şekilde (adına tahsis yapılan ve beraberinde katılanların hangi kurumda olursa olsun işyerleri, işyeri sicil numaraları, yakınlık derecesi, tahsil edilen günlük ücret, çocukların yaşları vb.) düzenlenecektir. Ayrıca her devrenin sonunda gelir-gider tablosu düzenlenerek Tesis Müdürünün onayından sonra Bölge Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
Tesiste görev alan personelin tesisten yararlanan ailesi ile ilgili bilgiler ve tahsil edilen ücretler de aynı şekilde (EK-4) listelerde eksiksiz olarak belirtilecektir.
Çalışan eşlerden yalnız birisi tesislere katılmak için başvuru yapabilecektir. Eşlerin ikisi birden ayrı ayrı başvuru yaptıkları taktirde, tahsis yapılsa dahi iptal edilecek ve haklarında idari işlem yapılacaktır.
ÜCRETLER VE MALİ HÜKÜMLER
TCDD ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli ve emeklilerinin eşleri ile üstsoy ve altsoylarına (çocuk, gelin, damat, torun, anne ve baba), TCDD personeli için belirlenen ücret uygulanır.
a) Yasama görevi devam eden veya sona ermiş Milletvekilleri ve TBMM çalışanları, b) Başbakanlığın 2006/16 sayılı Genelgesine istinaden; Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocukları da bu durumu belgelemeleri halinde, TCDD personeline uygulanan ücret üzerinden tesislerden yararlanır.
1 ve 2 nci sırada sayılanlar dışında tesislerden yararlandırılanlara da TCDD personeli için belirlenen tarifenin %50 fazlası uygulanır.
Tahsis yapılanların ön tahsis ücreti olarak yatırdığı 400,00 TL, toplam kamp ücretinden düşüldükten sonra, kalan tahsis ücreti tesiste peşin olarak alınacaktır.
Devre arasında yemek istemeksizin konaklama için günlük kabin ücreti: Urla ve Akçay Eğitim ve Dinlenme tesisleri SÜİT kabinler için 150 TL, Urla, Arsuz ve Akçay Eğitim ve Dinlenme tesisleri STANDART kabinler için 100 TL olarak tahsil edilecektir.
Diyet ve benzeri sağlık raporu bulunanlar dâhil, tüm katılımcılardan tesislerden yararlanma ücreti olarak yemek ve işletme ücreti (EK-5) tam olarak alınacaktır.
Söz konusu tesislerde 1 Şubat 2017 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.
1 Şubat 2014 ile 1 Şubat 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.
Tahsis yapıldığı halde bu isteğinden vazgeçenlere; katılacakları devrenin başlama tarihinden en az beş iş günü (postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır) öncesine kadar, bu isteklerini yazılı olarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirmeleri halinde, ön tahsis ücretleri kesintisiz olarak geri verilir. Ölüm, hastalık, kaza, doğal afet ve görevlendirme v.b. gibi zorunlu nedenler dışında; bu süreden sonra bildirimde bulunanlardan, bildirimde bulunması gereken son gün ile dilekçe tarihine kadar geçen her gün için %5’i oranında kesinti yapılarak ön tahsis ücreti geri verilir.
Yukarıda belirtilen mazeretlerin dışında, devre başlangıç tarihinden önceki son işgünü mesai bitiminden sonra tesise katılmaktan vazgeçme bildiriminde bulunulması halinde ise ön tahsis ücreti iade edilmeyerek gelir kaydedilir.
Adına tahsis yapılan personelin görevlendirilmesi halinde, başvuru formunda belirttiği kişiler tesislerden yararlandırılır.
Mazereti nedeniyle tesise geç katılan veya erken ayrılanların iaşe ve işletme masrafları tam olarak tahsil edilir. Tesis Müdürlüğünce ücret iadesi yapılmaz.
Kalınmayan günlere ait peşin olarak tahsil edilen ücretin geri verilmesi için, Tesis Müdürlüğünden alınacak yazı (kişi sayısı, ayrıldığı gün ve saati içeren) fatura ve mazereti belirtir belgenin eklendiği dilekçe ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulacaktır. Mazeretin geçerli bulunması halinde, kalınmayan günlere ait ücretin geri verilmesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanacaktır.
Bir kişiye kabin tahsis edilmeyecektir. Ancak yer durumunun uygun olması nedeniyle tahsis yapılması halinde, tek kişi kalanlardan kesinlikle iki kişilik ücret alınacaktır.
Tesise katılanların kesinlikle kimlik kontrolü yapılacak ve yukarıdaki esaslar dahilinde eksiksiz ücret tahsil edilecektir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların işyeri kimliklerine göre işlem yapılacaktır. Kamu kurum personeli veya emeklisi ve bunların altsoy veya üstsoyu olduklarını belgelemeyenlerden 3. madde hükümlerine göre (EK-5) ücret alınacaktır. Eksik ücret tahsil edilmesinden Muhasebe Memuru ve Tesis Müdürü birlikte sorumlu tutulacaktır.
Tesislerde Yemek durumunun uygun olması halinde; tesislerden günü birlik yararlananlardan TCDD çalışanı olup olmadığına bakılmaksızın; kahvaltı için 20,00 TL öğle ve akşam yemekleri için ayrı ayrı 35,00 TL makbuz karşılığı ücret alınacaktır.

  • Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisine günübirlik giriş ücreti kişi başı 25,00 TL
  • Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisinin yüzme havuzuna günübirlik giriş ücreti kişi başı 15,00 TL
  • Günübirlik giriş ücretlerinde 12 yaşından küçük çocuklardan ücret alınmayacaktır.

TCDD personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst soylarına günübirlik giriş ücretinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla %50 indirim uygulanacaktır.
Daha önce TCDD ve diğer kamu personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst soylarına verilen mevsimlik giriş kartları, bundan sonra aylık olarak 200,00 TL, bunların dışında kalanlardan aylık olarak 300,00 TL ücret alınacaktır.
Tesise günü birlik gelenlerden tesis otoparkını kullananlardan, giriş ücretinin dışında 10,00 TL makbuz karşılığında otopark ücreti alınacaktır.
Tesislerde demirbaş ve amortismanlı mal mevcutlarında olduğu gibi kapı giriş fişi, otopark fişi, yemek fişi v.s. olarak kullanılacak olan sayfaları teselsül eden numaralı “Tahsil Makbuzu” sayılacak ve bir tutanakla teslim alınacaktır.

  • Talep olması halinde tesislerin devre boşluklarına rastlayan günlerde havuz başı ve yemekhaneler; özel toplantı, düğün ve nişan için kiraya verilebilecektir.
  • Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisinde salon kirası olarak 2.000,00 TL, Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisinde salon kirası 1.500,00 TL, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisinde teras salon kirası 1.500,00 TL, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisinde bahçe kirası 1.000,00 TL’dir.
  • Kuru pasta, yaş pasta ve meşrubat istenmesi halinde kişi başına ayrıca 15,00 TL ve yemekli organizasyonlarda; ana yemeğin beyaz et olması halinde kişi başı 50,00 TL, kırmızı et olması halinde ise kişi başına 60,00 TL ücret alınacaktır. Video ve fotoğraf çekimi ile orkestra ve sanatçı istekli tarafından temin edilecektir.

  YÖNETİM-İŞLETME VE TAHSİSLER
Akçay, Urla ve Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin yaz sezonunda açılacak devrelerinin belirlenmesi ve kabin tahsisleri ile ilgili işlemler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Katılımcı listeleri, devre başlangıcından önce 3. Bölge ve 6. Bölge Müdürlükleri ile Tesis Müdürlüklerine bildirilir.
Adına tahsis yapılanlar hakkını kesinlikle bir başkasına devredemez. Herhangi bir nedenle tesise katılamayacak olanların yerine, yedek listedeki personel arasından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca tahsis yapılır. Adına tahsis yapılanlar, başvuru formunda belirtilen kişi sayısında yapacakları değişiklikleri, devre başlangıç tarihinden en az beş iş günü önce Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir. Başvuru formundaki katılımcı sayısına göre kabin tahsisleri yapıldığından, bildirim yapılmadığı taktirde katılımcı sayısı başvuru formunda beyan edilenden az olursa formdaki sayı kadar katılımcı bedeli tahsil edilir. Değişiklik talepleri öngörülen zamanlarda yeniden form doldurularak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
Tesis Müdürü, Muhasebe Memuru, Demirbaş Memuru, İaşe Memuru, Doktor ve Aşçıbaşına tesisin durumuna göre birer ücretsiz kabin tahsis edilebilir ve yemek bedeli alınmaz. Kabin tahsis edilen personelin aynı kabinde kalmak şartıyla, annesi, babası, eşi ve çocuklarının tesiste konaklamaları halinde günlük kişi başı 15 TL iaşe bedeli tahsil edilir.
Diğer personelden evine günü birlik gidilemeyecek durumda olanlara birer yatak tahsis edilir ve yemek bedeli alınmaz.
GENEL KURALLAR
Bu emirde belirtilmeyen hususlarda; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği ve TCDD Personel Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü; Tesis Müdürünü ve tesisin bulunduğu Bölge Müdürlüğü dışındaki işyerlerinden yapılacak diğer personeli görevlendirmek, tesislerin faaliyet zamanlarını düzenlemek, tesislerden yararlanacakları, ücretleri ve tahsil şeklini belirlemek, kabin tahsislerini yapmakla görevli ve yetkilidir.
Tesisin bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğü, tesislerin bakım ve onarımını yaparak hizmete hazır hale getirmek, tesislerde Bölge içinden görevlendirilecek personeli belirlemek ile görevli ve yetkilidir.
COVİD-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında Tesis Müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bütün devrelerin girişleri pazar günü 14:00’tür (iaşe hakkı pazar akşam yemeğiyle başlar son gün kahvaltı ile biter.). Tesislerden çıkış, kısa devreler için cumartesi günü, normal ve özel devreler için cuma günü 12:00’dır. Belirlenen saatlerden önce giriş ve belirlenen saatlerden sonra konaklama kesinlikle yapılmayacaktır.
Özel devrelerde yemek saatleri: Kahvaltı 8:00-10:00, Öğle Yemeği 12:00-14:00 Akşam Yemeği: 18:00-20:00 saatleri arasında verilecektir.
Diğer devrelerde yemek saatleri: Kahvaltı 8:00-11:00, Öğle ikramı 14:00-15:00, Akşam Yemeği 17:30-20:00 saatleri arasında verilecektir.
Tesise evcil hayvan getirilemez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*