TCDD Taşımacılık Sözleşmeli Makinist Alım Şartlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli makinistlerin şartları, yapılacak sınavların şekli ile sınav komisyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanmasıyla sınav komisyonuna ilişkin usul ve esaslar belli oldu.
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Resmi Gazetede yayımlattığı yönetmeliğe göre;
1- Giriş sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur. Yazılı sınav; ÖSYM, üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilecek.
2- Sınav ilanı, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek.
3- KPSS’den en az 70 alan raylı sistemlerle ilgili bölüm mezunları başvurabikecek olup, en fazla açılan pozisyon sayısının 10 katı aday yazılı sınava alınacaktır.
4- Yazılı sınavda tümüyle mesleki bilgi sorulacak
İŞTE 22 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİK
22 Mayıs 2020 tarih ve 31134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MAKİNİST SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile sınav komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri dışında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş sınavı: Adaylar için yapılacak yazılı ve sözlü/uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,
ç) KPSS: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
d) Makinist (tren makinisti): Mevzuatla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuata, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ve treni teslim alan, süren, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
f) Sınav komisyonu: Giriş sınavı işlemlerini her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde, gizlilik esasına uygun olarak yürütmek ve değerlendirmekten sorumlu komisyonu,
g) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Sınav komisyonunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Sınav işlemlerini yürütmek üzere sınav komisyonu teşkil edilir. Sınav komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından Genel Müdürlük çalışanları arasından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından aynı usulle dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre sınav komisyonuna katılır.
(2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü derece dahil kan ve evlilik bağı sona erse dahi kayın hısımlarının, kendileri veya eşleri ile arasında evlatlık bağı bulunanların, nişanlılarının, kendileri veya eşlerinin vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı olarak yetkilendirilenlerin katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Sınav komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Sınav komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
(3) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda sınav komisyonu tarafından yapılır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur.
(2) Sınav komisyonu yazılı sınavı; ÖSYM, üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırır. Sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmi Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesi ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Tren makinist ehliyetine sahip olmak.
c) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak:
1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının,raylı sistemler teknolojisi alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik dallarından birinden mezun olmak.
2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak.
3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans programından mezun olmak.
ç) Mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den yetmiş puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olmak.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
c) Tren makinist ehliyeti.
ç) Özgeçmiş.
d) 3 adet vesikalık fotoğraf.
e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.
f) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı beyan.
g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
ğ) İlanda istenilen diğer belgeler.
(3) İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.
(3) Başvuru şartlarına haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.
Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.
(2) Sınav soruları aşağıdaki konulardan oluşur:
a) Temel ve mesleki iş sağlığı ve güvenliği (İSG).
b) Manevra ve sürüş uygulamaları.
c) Demiryolu trafiği ve tren işletme.
ç) Meslek kültürü, çevre koruma ve olağan dışı durumlara müdahale.
d) Türkçe dil ve anlatım.
(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü/uygulamalı sınava çağrı
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.
(2) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı yazılı sınava çağrılan aday sayısının %40’ından fazla olamaz.
Sözlü/uygulamalı sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Uygulamalı sınav, ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.
Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur. Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve bu durumu bir tutanağa bağlar. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav komisyonunun belirlediği nihai başarı listesi Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.
(3) Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.
(4) Sınav komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.
(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise bir yıl süreyle Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Atama ve Bildirim
Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
b) Altı adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydı.
ç) İlanda belirtilen ayrıntıların yer aldığı görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak sağlık kurulu raporu.
(2) Bu belgeleri teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma
MADDE 19 – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içinde başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirim
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*